Heerde wil gemeente worden voor eerlijke handel en duurzaam ondernemen. Namens de lokale werkgroep werd de stichting Mfc Vorchten begin dit jaar benadert door Cees Blok namens de gemeente Heerde. Heerde wil een Fairtrade Gemeente worden. Met dat kenmerk tonen het bestuur, verenigingen, scholen en ondernemers hun inzet om eerlijke handel en duurzaam ondernemen te promoten. In een prettig gesprek waaraan namens de stichting Johan Vorderman (voorzitter) en John van den Assem (secretaris) deelnamen is ingegaan hoe de stichting in MFC De Verbinding hieraan kan bijdragen.

Als stichting willen we het initiatief van de gemeente ondersteunen en hebben inmiddels de koffie en koekjes vervangen door Fairtrade producten. De reacties van onze bezoekers was erg positief en de koffie werd vaak lekkerder gevonden dan voorheen. Bijkomend voordeel is dat de Fairtrade koffie ook nog goedkoper is. In de komende tijd onderzoeken we welke producten we nog kunnen gaan vervangen door een Fairtrade product.

Tafeltennistafel geplaatst

Vorchten, burendag 2020

Zaterdag 26 september ging een lang gekoesterde wens in vervulling. In Vorchten is naast de Pannakooi van Mfc De Verbinding een mooie betonnen tafeltennistafel geplaatst. Deze tafel stond voorheen in Veessen voor de CBS De Zaaier en werd sinds het sluiten van de school amper meer gebruikt. Het bestuur van De Verbinding heeft op basis van het circulaire economiebeleid van de gemeente Heerde deze tafel mogen overnemen. Het weer was mooi op deze burendag en een aantal inwoners van Vorchten, Veessen, Wapenveld en Marle toonden zich echte buren. Gezamenlijk werd de grond afgegraven, zand gestort en een betonnen tegelvloer gelegd. Met een kraan en tractor-aanhangwagen is vervolgens de tafel van Veessen naar Vorchten vervoerd en kon deze op zijn nieuwe plek worden geplaatst. Mfc De Verbinding beschikt hiermee voor kinderen (en volwassenen) over leuke sport en spelmogelijkheden. Naast de tafeltennistafel is er een zandbak met watertoestel voor de allerkleinsten, zijn er diverse klim en klauter mogelijkheden, een volleybalveld, een Pannakooi en een jeu de boules baan.

Een ieder is welkom om hier gebruik van te maken.

Het bestuur bedankt iedereen die vandaag geholpen heeft. Ook dank aan de gemeente voor medewerking aan dit project.

TAFELTENNISTAFEL

Afbeeldingsresultaten voor BETONNEN TAFELTENNISTAFEL

Aanstaande zaterdag, burendag, gaan we bij MFC De Verbinding naast de Pannakooi een betonnen tafeltennistafel plaatsen. Deze komt te staan op een verharding van betontegels. We kunnen hierbij best wat hulp gebruiken van vrijwilligers. We starten om 8.00 uur.

Graag tot zaterdag.

Duurzame IJsseldorpen

                 
Duurzame IJsseldorpen Marle, Vorchten en Werven
           Nieuwsbrief zomer 2020
We zijn er nog! Nu er een nieuwe fase in de coronatijd lijkt aangebroken hebben we als werkgroep Duurzame IJsseldorpen de behoefte om weer iets van ons te laten horen.  Al was het alleen maar om te zeggen dat we er nog zijn! We hebben gemerkt dat we elkaar in deze periode van Corona minder zien en dat sommige zaken op een wat lager pitje zijn komen te staan. Ook bij ons is dit het geval. Geplande activiteiten kwamen stil te liggen. Maar dat wil niet zeggen dat onze plannen verdwenen zijn. We bruisen nog steeds van energie en ideeën! En voorzichtig durven we ook weer te hopen op uitvoering hiervan.   Twee leden van onze werkgroep (Miriam Docter en John van den Assem) zijn helaas gestopt als werkgroeplid. Beiden vanuit eigen motiverende redenen. Met zijn vieren gaan wij als werkgroep door met het onder de aandacht brengen en uitvoeren van duurzame initiatieven in onze IJsseldorpen. Nieuwe ideeën   Activiteiten waar we de komende periode  mee aan de slag willen zijn: een nieuwe lezing en rondwandeling door natuurkenner Adrie Hottinga het delen van ervaringen over de energiescan, die enkelen van ons hebben laten doen een stekjesmarkt in het volgend voorjaar een opschoonactie langs de dijk in het najaar     Daarnaast willen we opnieuw inventariseren wat jullie wensen of ideeën zijn op het gebied van duurzaamheid. In 2018 hebben we via een vragenlijst en tijdens een informatieavond ideeën verzameld.  Toen bleek er vooral behoefte aan het delen van kennis en aan het ruilen en delen van zaken zoals fruit en groente, maar ook van bijvoorbeeld gereedschap. Ook een doucheklok en broeikist om water en energie mee te besparen en het gebruik van milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen werden   genoemd. En zo nog een aantal zaken meer.. .   Mogelijk zijn er nu andere ideeën. Waar hebben jullie nú behoefte aan? Laat het ons weten en wij gaan bekijken of we er mee aan de slag kunnen en het omzetten in iets concreets.

                             
Geplante struweel Weerdhofweg doet het goed!   Op 21 december vorig jaar hebben we even voorbij de ondergrondse container een groenstrook aangelegd. We hebben  35 inheemse struiken die thuishoren in de IJsselvallei aangeplant. Met behulp van een aantal buurtgenoten was de klus zo geklaard! Na gedane arbeid was er nog tijd voor koffie met Marler Molen speculaas. In Januari hebben we de struiken voorzien van een laagje wit zand (dit stimuleert de ondergroei van kruiden).   We zien nu dat de stuiken zijn aangeslagen! Wij krijgen van de gemeente nog instructie over hoe we de struiken moeten onderhouden. Wij vonden het een geslaagde actie en het smaakt naar meer ideeën voor een vervolg!

Stel je niet zo an Jan!

NESTKASTJES MAKEN

Argentijnse zon

Behoefteonderzoek dorpsraad

Peiling Dorpsraad Veessen-Vorchten

Beste inwoner van Vorchten,

Eind vorig jaar is onderzoek uitgevoerd naar de vraag of er behoefte bestaat voor een op te richten dorpsraad Veessen-Vorchten en wat men van die dorpsraad verwacht.

Het onderzoek laat zien dat een ruime meerderheid van de respondenten vindt dat er een dorpsraad moet komen. Ook geeft een ruime meerderheid aan dat men een voorkeur heeft een Vereniging als vorm van vertegenwoordiging.

Als vervolg organiseert de werkgroep een bijeenkomst op 5 februari 2020 om de resultaten van de enquête zo breed mogelijk met de bewoners te delen en tevens te inventariseren wie er lid van de vereniging wil worden en wie er zitting zou willen nemen in het bestuur van de vereniging.

Wij nodigen u hierbij uit voor de bijeenkomst op 5 februari.

Deze begint om 20.00 uur in De Noord, kantine van Vevo. Inloop is vanaf 19.30 uur.

Rapport

10 Januari 2020 Werkgroep Veessen-Vorchten J.v.d.Assem, H. Dijkslag, A. Hottinga, P. Jansen, G. Nijsink, L. Odenthal, H.v.d. Rijst, A.Schoon, A. Simens, R. Sweet, en J. Vorderman,

2

Inleiding

Op 17 oktober 2019 werd tijdens een openbare bijeenkomst van de Dorpsraad Veessen en Vorchten in oprichting besloten om een peiling onder de inwoners van beide dorpen te houden. Doel was te peilen: • of er een dorpsraad Veessen/Vorchten zou moeten komen • wat de verwachtingen ten aanzien van een dorpsraad Veessen en Vorchten zijn • en welke vorm voor een dorpsraad de voorkeur heeft.

Op grond van de resultaten van deze verkennende peiling kunnen besluiten worden genomen over vervolgacties richting de bewoners en de gemeente Heerde. Er is een werkgroep in het leven geroepen met als opdracht de peiling uit te voeren en de resultaten ervan terug te koppelen naar de Dorpsraad Veessen en Vorchten en inwoners.

Resultaten Er is een enquête uitgezet onder bewoners van Veessen en Vorchten. De verspreiding vond zowel via huis en huis bezorging als digitaal plaats. De enquête is schriftelijk huis aan huis verspreid naar 400 woonadressen. Daarnaast is in de Schaapkooi, via de dorpsapp Vorchten en facebook aandacht aan de enquête besteed. Ook is een bericht in de Stentor verschenen.

Respondenten In het totaal is de vragenlijst 97 keer beantwoord. 55 reacties waren afkomstig van een adres uit Veessen (57%), 19 reacties van een adres uit Vorchten (20%) en van 23 reacties is niet bekend of ze van een adres in Veessen of Vorchten afkomstig zijn (23%). Van de respondenten geven 67 aan dat ze op de hoogte gehouden willen worden van een eventuele op te richten dorpsraad Veessen/Vorchten.

Resultaten enquête

Vraag 1: Vindt u dat er een dorpsraad Veessen-Vorchten moet komen?

Een ruime meerderheid van de respondenten (80,4%) vindt dat er een dorpsraad Veessen-Vorchten moet komen. In de groep respondenten met een adres in Veessen is deze meerderheid het grootst (90,9%), in de groep respondenten die geen adres hebben opgegeven is de meerderheid het kleinst
3

(56 %). Van de groep met een adres in Vorchten geeft 79 % aan dat er een dorpsraad moet komen. De respondenten die aangeven dat er geen dorpsraad moet komen geven hiervoor de volgende redenen: • Hebben we nooit gehad hoeft van mij ook niet Veessen is goed zoals het nu is. Hoeft van mij niks te veranderen. • Het zou niet nodig moeten zijn. We kiezen de gemeenteraad, die hebben ons mandaat en zouden ons moeten raadplegen voor onze input. Een laag ertussen kan als een ‘excuus Truus’ gaan fungeren. • Ik zie er het nut niet van in. • Heeft geen toegevoegde waarde en risico is dat de dorpsraad eigen koers gaat voeren • Wij hebben al een gemeenteraad • Een zelf opgerichte groep vind ik niet democratisch • Een gekozen raad vind ik democratischer dan een uit zichzelf opgestane groep.

Vraag 2: Wat verwacht u van een dorpsraad Veessen-Vorchten?

De verwachtingen ten aanzien van de dorpsraad Veessen-Vorchten van de respondenten komen in grote lijnen overeen. Het gaat primair om het behartigen van de belangen van de bewoners van de twee dorpen. • Er wordt verder aangegeven dat ze verwachten dat de dorpsraad dit samen met de bewoners doet. Er moet goed contact zijn met de bewoners en er moet aandacht zijn voor de mogelijkheden om ideeën en problemen bij de raad aan te geven. Verder worden genoemd: regelmatige afstemming en raadpleging van de bewoners, behoeftepeilingen, werkgroepen samen met bewoners en een toegankelijke dorpsraad. Hierbij kan ook worden opgemerkt dat de dorpsraad een bindend element kan worden tussen de twee dorpskernen. • De dorpsraad moet zaken signaleren die spelen in en rondom de dorpskernen. Genoemd worden verkeersveiligheid, (sociale) woningbouw, sociale voorzieningen, de slechte staat van de wegen (ook in het buitengebied), schoon houden van de bermen en sloten, toerisme, leefbaarheid, duurzaamheid, de openbare ruimte zoals windmolens en ontwikkeling industrie terrein Wijhe. • Ze moet voornemens/beleid naar de inwoners vertalen en de beleidsvoornemens kritisch volgen en aangeven waar bewoners op de bres moeten springen als er dingen gebeuren die ze niet willen (of juist wel). • Het gaat erom volgens meerdere respondenten om ervoor te zorgen dat de dorpen leefbaar blijven. Door twee respondenten wordt aangegeven dat er ook aandacht moet zijn voor de agrariërs die naast wonen in de dorpskernen daar ook werken. • Over de communicatie en de afstemming met de bewoners van de dorpsraad wordt aangegeven dat er verschillende media moeten worden gebruikt zoals informatiestencils en nieuwsberichten in de Schaapskooi, info per mail (voor leden) (1). Ook wordt aangegeven dat het mogelijk moet zijn om vergaderingen bij te wonen, dus rekening houden met de tijden en de periode waarin deze plaatsvinden (1). • Toekomstvisie, Meningen die er bij bewoners leven, bundelen, met als doel een duidelijke visie. • Creatief op het gebied van veranderingen en met respect voor het bestaande.

4

Vraag 3: Welke van de onderstaande vormen vindt u het meest wenselijk voor een dorpsraad voor uw dorp?

Een ruime meerderheid kiest voor optie 2: Een dorpsraad in de vorm van een vereniging. In de groep respondenten die als woonplaats Vorchten opgeven heeft deze optie de grootste meerderheid (ruim 81%). In de groep respondenten die geen woonplaats hebben opgegeven is er geen duidelijke voorkeur voor optie 1: een stichting of optie 2: een vereniging.

Er zijn twee respondenten die aangeven geen van de optie 1 en 2 te willen. De reden die hiervoor wordt aangegeven is: • Niet te strak • Comité dat de problemen die er zijn in het dorp doorgeeft aan de gemeente, en deze moet dat oplossen. Zoals dat de afgelopen jaren is gegaan. En anders optie 1.

TOP