Behoefteonderzoek dorpsraad

Peiling Dorpsraad Veessen-Vorchten

Beste inwoner van Vorchten,

Eind vorig jaar is onderzoek uitgevoerd naar de vraag of er behoefte bestaat voor een op te richten dorpsraad Veessen-Vorchten en wat men van die dorpsraad verwacht.

Het onderzoek laat zien dat een ruime meerderheid van de respondenten vindt dat er een dorpsraad moet komen. Ook geeft een ruime meerderheid aan dat men een voorkeur heeft een Vereniging als vorm van vertegenwoordiging.

Als vervolg organiseert de werkgroep een bijeenkomst op 5 februari 2020 om de resultaten van de enquête zo breed mogelijk met de bewoners te delen en tevens te inventariseren wie er lid van de vereniging wil worden en wie er zitting zou willen nemen in het bestuur van de vereniging.

Wij nodigen u hierbij uit voor de bijeenkomst op 5 februari.

Deze begint om 20.00 uur in De Noord, kantine van Vevo. Inloop is vanaf 19.30 uur.

Rapport

10 Januari 2020 Werkgroep Veessen-Vorchten J.v.d.Assem, H. Dijkslag, A. Hottinga, P. Jansen, G. Nijsink, L. Odenthal, H.v.d. Rijst, A.Schoon, A. Simens, R. Sweet, en J. Vorderman,

2

Inleiding

Op 17 oktober 2019 werd tijdens een openbare bijeenkomst van de Dorpsraad Veessen en Vorchten in oprichting besloten om een peiling onder de inwoners van beide dorpen te houden. Doel was te peilen: • of er een dorpsraad Veessen/Vorchten zou moeten komen • wat de verwachtingen ten aanzien van een dorpsraad Veessen en Vorchten zijn • en welke vorm voor een dorpsraad de voorkeur heeft.

Op grond van de resultaten van deze verkennende peiling kunnen besluiten worden genomen over vervolgacties richting de bewoners en de gemeente Heerde. Er is een werkgroep in het leven geroepen met als opdracht de peiling uit te voeren en de resultaten ervan terug te koppelen naar de Dorpsraad Veessen en Vorchten en inwoners.

Resultaten Er is een enquête uitgezet onder bewoners van Veessen en Vorchten. De verspreiding vond zowel via huis en huis bezorging als digitaal plaats. De enquête is schriftelijk huis aan huis verspreid naar 400 woonadressen. Daarnaast is in de Schaapkooi, via de dorpsapp Vorchten en facebook aandacht aan de enquête besteed. Ook is een bericht in de Stentor verschenen.

Respondenten In het totaal is de vragenlijst 97 keer beantwoord. 55 reacties waren afkomstig van een adres uit Veessen (57%), 19 reacties van een adres uit Vorchten (20%) en van 23 reacties is niet bekend of ze van een adres in Veessen of Vorchten afkomstig zijn (23%). Van de respondenten geven 67 aan dat ze op de hoogte gehouden willen worden van een eventuele op te richten dorpsraad Veessen/Vorchten.

Resultaten enquête

Vraag 1: Vindt u dat er een dorpsraad Veessen-Vorchten moet komen?

Een ruime meerderheid van de respondenten (80,4%) vindt dat er een dorpsraad Veessen-Vorchten moet komen. In de groep respondenten met een adres in Veessen is deze meerderheid het grootst (90,9%), in de groep respondenten die geen adres hebben opgegeven is de meerderheid het kleinst
3

(56 %). Van de groep met een adres in Vorchten geeft 79 % aan dat er een dorpsraad moet komen. De respondenten die aangeven dat er geen dorpsraad moet komen geven hiervoor de volgende redenen: • Hebben we nooit gehad hoeft van mij ook niet Veessen is goed zoals het nu is. Hoeft van mij niks te veranderen. • Het zou niet nodig moeten zijn. We kiezen de gemeenteraad, die hebben ons mandaat en zouden ons moeten raadplegen voor onze input. Een laag ertussen kan als een ‘excuus Truus’ gaan fungeren. • Ik zie er het nut niet van in. • Heeft geen toegevoegde waarde en risico is dat de dorpsraad eigen koers gaat voeren • Wij hebben al een gemeenteraad • Een zelf opgerichte groep vind ik niet democratisch • Een gekozen raad vind ik democratischer dan een uit zichzelf opgestane groep.

Vraag 2: Wat verwacht u van een dorpsraad Veessen-Vorchten?

De verwachtingen ten aanzien van de dorpsraad Veessen-Vorchten van de respondenten komen in grote lijnen overeen. Het gaat primair om het behartigen van de belangen van de bewoners van de twee dorpen. • Er wordt verder aangegeven dat ze verwachten dat de dorpsraad dit samen met de bewoners doet. Er moet goed contact zijn met de bewoners en er moet aandacht zijn voor de mogelijkheden om ideeën en problemen bij de raad aan te geven. Verder worden genoemd: regelmatige afstemming en raadpleging van de bewoners, behoeftepeilingen, werkgroepen samen met bewoners en een toegankelijke dorpsraad. Hierbij kan ook worden opgemerkt dat de dorpsraad een bindend element kan worden tussen de twee dorpskernen. • De dorpsraad moet zaken signaleren die spelen in en rondom de dorpskernen. Genoemd worden verkeersveiligheid, (sociale) woningbouw, sociale voorzieningen, de slechte staat van de wegen (ook in het buitengebied), schoon houden van de bermen en sloten, toerisme, leefbaarheid, duurzaamheid, de openbare ruimte zoals windmolens en ontwikkeling industrie terrein Wijhe. • Ze moet voornemens/beleid naar de inwoners vertalen en de beleidsvoornemens kritisch volgen en aangeven waar bewoners op de bres moeten springen als er dingen gebeuren die ze niet willen (of juist wel). • Het gaat erom volgens meerdere respondenten om ervoor te zorgen dat de dorpen leefbaar blijven. Door twee respondenten wordt aangegeven dat er ook aandacht moet zijn voor de agrariërs die naast wonen in de dorpskernen daar ook werken. • Over de communicatie en de afstemming met de bewoners van de dorpsraad wordt aangegeven dat er verschillende media moeten worden gebruikt zoals informatiestencils en nieuwsberichten in de Schaapskooi, info per mail (voor leden) (1). Ook wordt aangegeven dat het mogelijk moet zijn om vergaderingen bij te wonen, dus rekening houden met de tijden en de periode waarin deze plaatsvinden (1). • Toekomstvisie, Meningen die er bij bewoners leven, bundelen, met als doel een duidelijke visie. • Creatief op het gebied van veranderingen en met respect voor het bestaande.

4

Vraag 3: Welke van de onderstaande vormen vindt u het meest wenselijk voor een dorpsraad voor uw dorp?

Een ruime meerderheid kiest voor optie 2: Een dorpsraad in de vorm van een vereniging. In de groep respondenten die als woonplaats Vorchten opgeven heeft deze optie de grootste meerderheid (ruim 81%). In de groep respondenten die geen woonplaats hebben opgegeven is er geen duidelijke voorkeur voor optie 1: een stichting of optie 2: een vereniging.

Er zijn twee respondenten die aangeven geen van de optie 1 en 2 te willen. De reden die hiervoor wordt aangegeven is: • Niet te strak • Comité dat de problemen die er zijn in het dorp doorgeeft aan de gemeente, en deze moet dat oplossen. Zoals dat de afgelopen jaren is gegaan. En anders optie 1.

Mini cursus vogels herkennen

Op 24 tot en met 26 januari vindt de Nationale Tuinvogeltelling van 2020 plaats. Jaarlijks groeit het aantal deelnemers, want meedoen aan de Tuinvogeltelling is leuk, makkelijk en u helpt de vogels.

Vooruitlopend op de nationale tuinvogeltelling, die wordt georganiseerd door Vogelbescherming, geeft de vogelwerkgroep van de Koninklijke Nederlandse Historische Vereniging afdeling Epe-Heerde een introductiecursus voor de herkenning van tuinvogels.

Welke onderwerpen komen aan de orde:

  • Vogels herkennen via grootte, verenkleed en voedselgedrag;
  • Vogels herkennen op geluid;
  • Literatuur en apps voor herkenning
  • Hoe richt u uw tuin vogelvriendelijk in

Deze mini cursus wordt gehouden in het multifunctioneel centrum “De Verbinding” in Vorchten op zondagmiddag 19 januari; start 14.00 uur. De cursus wordt verzorgd door Adrie Hottinga.

De kosten zijn € 3 per persoon inclusief kopje koffie en of thee.

Opgave via mail: a.hottinga@planet.nl.

Van hartig tot zoet

Kookclub

Zaterdag 23 november gaan we weer koken en maken een heerlijke maaltijd voor elkaar en de inwoners van Vorchten eo. Natuurlijk ook nu weer met een verrassend thema met als omschrijving ‘van hartig tot zoet’ Om 18.00 uur zijn we klaar met koken en kunnen we aan tafel. Zin om te komen? Vanaf 17.30 ben je welkom en neem dan gerust alvast een lekker drankje. Meld je voor 21 november aan via de dorpsapp of bel mij op 0631175676. De kosten zijn € 9,00 p.p.
Namens de kookclub John

PUB QUIZ IN HET MFC

Doe zondag 24 november mee aan onze pubquiz “duurzaamheid”
vanaf 13.30 uur in het MFC  

Met het thema duurzaamheid als rode draad organiseren we een heuse
pubquiz. Doel is de bewustwording rondom klimaat, verspilling, energieverbruik etc. te vergroten. En natuurlijk om met elkaar een gezellige
middag te hebben. Meld je nu als individu of als team bij ons aan via
duurzameijsseldorpen@gmail.com of bij een van ons persoonlijk.
Wie weet en win jij of jouw team de duurzaamheidsbeker 2019!

Ook als je niet mee wil doen aan de pubquiz ben je natuurlijk van harte welkom voor een lekkere kop koffie/thee en om alle dappere deelnemers aan te moedigen.

Met hartelijke groet en graag tot de 24e,

Maaike van der Veen, Marjan Buter, Marjan Herlaar, Miriam Docter,
Annette Bernard en John van den Assem    

Kan een hond tellen?

Zondag 27 oktober 1ste Vorchten vertelt van seizoen 2019- 2020.

Wanneer je met 10 honden gaat wandelen, wil je ook graag met 10 honden terugkomen. Dus dan tel je ze tussendoor eens. Maar als een hond met 10 mensen gaat wandelen, zou hij ze dan ook van tijd tot tijd tellen om te zien of ze er allemaal nog zijn? Kunnen honden dat eigenlijk wel, tellen? En hoe zou je daarachter kunnen komen?

Op de ‘Vorchten vertelt’ middag zondag 27 oktober vertelt Adee Schoon hierover. Door haar jarenlange werk met speurhonden is Adee gefascineerd geraakt door hoe honden leren en waar ze mentaal toe in staat zijn. In een verhaal vol filmpjes zal zij om 15.00 uur in het MFC ‘De Verbinding’ (Kerkweg 19A, Vorchten) hierover de sluier oplichten: kunnen honden tellen? En hoe weten we dat zeker? Entree is 2 euro en daar krijgt u ook een kop koffie of thee bij!

Ben je nieuwsgierig en wil je meer informatie of wil je je aanmelden met een verhaal? Stuur dan een bericht naar 0620486244 of mail naar hesterwoutersen@hotmail.com.

Hou de website van het MFC in de gaten voor het gehele Vorchten vertelt programma: www.mfcvorchten.nl

Adee met Holly

HANDWERKCAFÉ 2019-2020

2019 – 2020

Elke 2e dinsdag van de maand organiseren wij het handwerkcafé in het MFC De Verbinding in Vorchten. Op de volgende data zijn de deuren weer geopend vanaf 19:30

Dinsdag 10 september 2019

Dinsdag 8 oktober 2019

Dinsdag 12 november 2019

In december is er geen handwerkcafé

Dinsdag 14 januari 2020

Dinsdag 11 februari 2020

Dinsdag 10 maart 2020

Dinsdag 14 april 2020

Dinsdag  12 mei 2020

Dinsdag 9 juni 2020

Voor vragen kunt u contact opnemen met Margriet Stein 0644498832

Cittaslow supporter


Mfc De Verbinding nieuwe supporter Cittaslow
Het multifunctionele centrum De Verbinding in Vorchten is benoemd tot Cittaslow-supporter. Het centrum ontving deze benoeming op vrijdag 19 juli uit handen van burgemeester Jacqueline Koops-Scheele. Ze overhandigde daarbij een bos bloemen, het schildje en de oorkonde die bij het supporterschap horen.
De vrijwilligers van De Verbinding ontvingen begin dit jaar de Cittaslowprijs 2018. Ze ontvingen deze omdat ze met veel enthousiasme allerlei activiteiten organiseren in en rond De Verbinding. Hiermee bevorderen ze de sociale cohesie en verbeteren ze de leefbaarheid en uitstraling van het dorp. Het was dan ook logisch dat de gemeente positief reageerde op de aanvraag van De Verbinding om supporter te mogen worden.
Cittaslow-supporters zijn ondernemers of organisaties die de kernwaarden van Cittaslow onderschrijven. Cittaslow is de wereldwijde organisatie van gemeenten ‘waar het leven goed is’. Dit zijn gemeenten waar inwoners en bezoekers op een plezierige, gastvrije manier en in een menselijk tempo kunnen genieten. Cittaslow-gemeenten koesteren cultuurhistorisch erfgoed, plaatselijke tradities en het aanbieden en promoten van streekproducten.
Op de foto vlnr:
Erica Hottinga, John van den Assem, Bernard Snikkers en burgemeester Koops-Scheele

Zomer in Gelderland

Kom 13 augustus om 18.00 uur naar Vorchten en steun ons team.
Liesjes Pitstop is aanwezig met een heerlijk broodje Shoarma en lekker ijs.
Drinken is verkrijgbaar in het MFC.

TOP